Powi¶lański Tabor Domu Tańca

Powi¶le Garwolińskie to czę¶ć Mazowsza południowo-wschodniego, a konkretnie pas doliny Wisły o szeroko¶ci od kilku do kilkunastu kilometrów, który ci±gnie się od Dęblina do Sobieni-Jezior.

Nadrzeczne położenie wpłynęło na wytworzenie w tym mikroregionie specyficznej kultury muzycznej, odrobinę różnej od kultury terenów leż±cych powyżej pradoliny Wisły, zwanych do dzi¶ przez Powi¶laków Borami. Ludowe tradycje muzyczne mikroregionu s± nadal bardzo żywotne.

Po dzi¶ dzień mieszka tu wielu znakomitych skrzypków, niekiedy urodzonych jeszcze w latach 20 i 30-tych XX wieku, którzy graj± piękne i stare oberki ¶piewane, nazywane też powi¶lakami. Aż do lat powojennych zachowała się na Powi¶lu tradycja gry na basach, zwanych basetni± - starodawnym instrumencie, na którym wtórowano skrzypkowi. Żyje tu jeszcze kilku mistrzów gry na fujarkach i tzw. tr±bkach, instrumentach pasterskich wykonywanych z kory wierzby - drzewa, jakże silnie wpisanego w krajobrazy Powi¶la.

¦piewacze tradycje regionu kultywuj± kobiety skupione w kołach gospodyń we wsi Oronne i zespole ¶piewaczym z Wróbli. ¶piewaczki podtrzymuj± także tradycje majowych i czerwcowych ¶piewów pod figur± oraz ¶piewów pogrzebowych.

Wisła była także od wieków korytarzem i szlakiem, którym przenikały się wpływy kulturowe Małopolski i Mazowsza, Powi¶la i tzw. Zawi¶la (szczególnie z obszaru Radomszczyzny), widoczne wyraĽnie w miejscowej muzyce. Wiele wsi za spraw± kapry¶nej rzeki było przerzucanych na przestrzeni wieków z brzegu na brzeg i wielokrotnie zatapianych. Blisko¶ć potężnej rzeki, jej dobroczynny, ale niejednokrotnie niszczycielski charakter odcisn±ł piętno na miejscowych przy¶piewkach.

Oj Żeby na Powi¶lu woda nie topiła

Oj to by powi¶lunka we złocie chodziła

Ale że na Powi¶lu woda co rok topi

To nasza powi¶lunka jak snopek konopi.

Przy¶piewka z Powi¶la

 

Miejsce Taboru
 

Tabor odbędzie się w drewnianym budynku szkoły podstawowej z lat 20-tych XX w. we wsi Strych, leż±cej około sze¶ciu kilometrów na południowy wschód od centrum mikroregionu - Maciejowic Ko¶ciuszkowskich. Ta urokliwa wie¶, położona po¶ród malowniczych ł±k i lasów, z dala od ruchliwych tras. Dziewiczy krajobraz wiejski będzie niew±tpliwie stanowił wspaniał± oprawę dla wydarzeń taborowych.

Warsztaty będ± się odbywać w salach dydaktycznych szkoły, a także na przyległym terenie. W niedalekim położeniu od szkoły znajduje się sklep, zapewniaj±cy podstawowe zaopatrzenie w artykuły spożywcze.